Když stavíte svůj domek, musíte dodržovat hodně pravidel. Kromě provádění stavby v souladu s povolením a projektem dále musíte stavebnímu úřadu ohlásit datum plánovaného zahájení stavebních prací, řádně likvidovat odpady ze stavby nebo chránit život a zdraví pracujících osob či kolemjdoucích. Povinností každého, kdo se na výstavbě podílí (vás, zaměstnanců stavební společnosti, stavbyvedoucího.. ), je všechna pravidla dodržovat. Úkolem stavebního úřadu je dodržování těchto pravidel kontrolovat.

Pokud se stavební úřad setká při kontrole stavby s problémem, nemůže jej nechat bez povšimnutí.

Menší problémy, které lze vyřešit v průběhu kontrolní prohlídky anebo bezprostředně po ní, nebude obvykle stavební úřad řešit formálně. Může se jednat třeba o nevhodné ohrazení staveniště, které přesahuje na sousední pozemek a které lze bez obtíží přemístit. K odstranění takové závady vás obvykle dozor ze stavebního úřadu pouze ústně vyzve. K odstranění většího problému, který vyžaduje složitější řešení, již vydá stavební úřad oficiální písemnou výzvu a stanoví lhůtu ke zjednání nápravy.

Pokud výzvě ve stanovené lhůtě nevyhovíte, vydá stavební úřad rozhodnutí a zjednání nápravy vám nařídí. Může také rozhodnout o přerušení stavebních prací a stanovit, za jakých podmínek lze ve výstavbě pokračovat. A pozor, neuposlechnutí výzvy je také přestupkem, za jehož spáchání vám může stavební úřad uložit pokutu.

Jiná situace nastane, pokud stavební úřad zjistí, že stavbu rodinného domu provádíte, aniž by vám byla povolena, nebo ji provádíte v rozporu s povolením (např. stavíte dům o více patrech). V takovém případě vás stavební úřad vyzve, abyste stavební práce bezodkladně zastavili, a při neuposlechnutí výzvy vám zastavení prací nařídí rozhodnutím. Současně také zahájí řízení o odstranění vaší stavby či té její části, která byla postavena nad rámec vydaného povolení. Stavební úřad rozhodne o uložení pokuty za přestupek, který je nepovolenou výstavbou spáchán.