Než budete kupovat pozemek, určitě se podívejte do katastru nemovitostí. Dozvíte se v něm zásadní informace o místě, kde se chystáte stavět svůj domek. Nahlédnout do katastru můžete prostřednictvím webové aplikace ČÚZK a podívat se můžete na list vlastnictví nebo na informace ke konkrétnímu pozemku. Kompletní výpis z katastru nemovitostí pak můžete získat na katastrálním úřadě, na Czech POINTu nebo prostřednictvím webové aplikace (po vyplnění vyhledávacího formuláře hledejte na nově načtené stránce v pravé horní části kolonku Koupit el. listinu).

1. Informace z listu vlastnictví v aplikaci

Pokud znáte číslo listu vlastnictví (LV) majitele pozemku, můžete jej v aplikaci ČÚZK jednoduše najít. LV vám prozradí údaje o vlastníkovi a seznam všech jeho nemovitostí, ale nedozvíte se z něj žádná omezení vlastnického práva (věcná břemena apod.). Tyto údaje najdete až v informacích o konkrétním pozemku.

2. Informace o konkrétním pozemku v aplikaci

Jestliže si v aplikaci najdete konkrétní pozemek, dozvíte se:

Pozor, nahlédnutím do katastru prostřednictvím aplikace zjistíte, zda věcné břemeno k pozemku existuje, ale nedozvíte se přesnější rozsah omezení. Konkrétnější informace může obsahovat kompletní výpis z katastru. Ještě podrobnější informace můžete najít v kopii listiny, na jejímž podkladě došlo k samotnému zápisu věcného břemene do katastru. O tuto kopii si zažádejte na katastrálním úřadě.

Ani tak se však nemusíte dozvědět o všech omezeních. V katastru nemusí být informace o věcných břemenech vzniklých ze zákona (může jít o historická věcná břemena provozovatelů distribučních sítí, která se v minulosti do katastru nezapisovala) nebo informace o některých ochranných pásmech (např. ochranná pásma vodních zdrojů apod.). Proto se pro jistotu zeptejte i u provozovatelů sítí, na vodoprávním úřadě apod.

3. Kompletní výpis z katastru = originál listu vlastnictví

Na katastrálním úřadě nebo na Czech POINTu můžete získat kompletní výpis z katastru, tedy originál listu vlastnictví, kterému se lidově říká elvéčko. Ten má sedm částí označených písmeny.

Část A

V části A se dozvíte, kdo pozemek vlastní — tedy údaje o vlastníku či spoluvlastnících. V případě, že nemovitost vlastní Česká republika nebo statutární město, se také dozvíte, která organizační jednotka státu nebo městská část s pozemkem nakládá. Pokud má pozemek mnoho spoluvlastníků, připravte se na možné komplikace v podobě nesouhlasu některých z nich s prodejem. Prodej může prodloužit také to, že někdo ze spoluvlastníků žije v zahraničí apod.

LV — část A

Část B

Část B obsahuje základní informace o evidovaných pozemcích (stavby jsou od účinnosti nového občanského zákoníku jejich součástmi podle zásady – povrch ustupuje půdě). Vyčtete zde například:

LV — část B

Část B1

V části B1 se vyznačují údaje o jiných právech — o oprávnění z věcných břemen — dnes služebností nebo reálných břemen (např. se k pozemku váže také oprávnění chodit přes jiný zatížený pozemek). Pokud pozemek koupíte, získáte s ním i tato práva jako “bonus navíc”.

LV — část B1

Část C

Část C obsahuje omezení vlastnického práva. V podstatě jde o to, že všechno zde zapsané budete muset na pozemku umožnit.

O jaká omezení se jedná? Jde např. o právo stavby, zástavní a předkupní právo, reálná břemena a služebnosti (například v případě koupě pozemku budete muset nadále umožňovat na svém pozemku již vzniklou služebnost stezky, cesty nebo průhonu).

Pamatujte však, že katastr nemovitostí neobsahuje informace o všech omezeních. V katastru nemusíte najít informace o věcných břemenech vzniklých ze zákona (může jít o historická věcná břemena provozovatelů distribučních sítí, která se v minulosti do katastru nezapisovala) nebo informace o některých ochranných pásmech (např. ochranná pásma vodních zdrojů apod.).

LV — část C

Část D

Tato část se věnuje jiným zápisům. Najdete tu všechny poznámky, které by pro vás v budoucnu znamenaly komplikace. Proto tuto část vždy důkladně čtěte! Zjistíte tu, zda byla vůči vlastníkovi nařízena exekuce nebo prohlášen konkurz. Zapisují se sem také poznámky spornosti a jiná upozornění (například probíhající obnova katastrálního operátu nebo řízení o opravě chyby, podaná žaloba proti rozhodnutí o zamítnutí návrhu na vklad, sporná hranice mezi pozemky nebo podaná žaloba o určení hranice mezi pozemky). Pokud se vašeho pozemku nějaká podobná poznámka týká, doporučujeme kontaktovat advokáta, aby vám poradil vhodný postup. Šetření peněz se v těchto případech skutečně nevyplatí a za pozdější potíže nestojí.

V části D také najdete podrobnosti o výše popsané plombě — tedy o tom, zda v souvislosti s pozemkem probíhá nějaké řízení, které může mít vliv na podobu zápisu v katastru.

Do této části se zapisují také zjištěné nesoulady mezi skutečným stavem a stavem v katastru (nezapsané stavby, nedoložené vynětí ze zemědělského půdního fondu apod.). I v tomto případě zbystřete a zjistěte podrobnosti. Odstranění nesouladu může znamenat další nepředpokládané náklady.

LV — část D

Část E

Do části E katastrální úřad zapisuje tzv. nabývací tituly – typicky kupní a darovací smlouvy nebo rozhodnutí o dědictví, na jejichž základě došlo k získání pozemku. Tyto listiny si následně můžete u katastrálního úřadu za poplatek vyžádat a seznámit se i s jejich obsahem.

LV — část E

Část F

Obsahuje údaje o bonitovaných půdních ekologických jednotkách a výměře. Tyto údaje slouží pro daňové účely.

LV — část F