Někdy se může stát, že se v době, kdy úřad již projednává vaši žádost, ozve některý ze sousedů. To, co se bude dít, záleží na tom, o jaké povolení stavby žádáte.

Územní souhlas a ohlášení

Pokud žádáte o vydání územního souhlasu nebo ohlašujete stavbu, je písemný souhlas sousedů se stavbou povinnou přílohou. Když se v průběhu schvalování vaší žádosti soused ozve s problémem, jeho souhlas prakticky nemáte a stavební úřad převede vydání územního souhlasu či souhlasu s ohlášením na správní řízení. V řízení se pak budou vypořádávat i námitky a připomínky vašeho souseda a na konci získáte územní rozhodnutí či stavební povolení. Pozor! U územního souhlasu i souhlasu s ohlášením může soused podat také podnět k přezkumu vydání souhlasu, a to až po dobu jednoho roku od vydání souhlasu. Soused může také podat žalobu ke krajskému soudu (podrobnosti najdete v tiskové zprávě ombudsmana).

Územní rozhodnutí a stavební povolení

Pokud žádáte o vydání územního rozhodnutí nebo stavebního povolení, sousedé automaticky jsou účastníky řízení. Kdyby se ale náhodou ozval i jiný soused, který má teď se stavbou problém, úřad bude vyhodnocovat, zda jej do stavebního řízení přizvat. Když vyhodnotí, že soused je účastníkem řízení, bude dále jednat i s tímto sousedem. Jestliže však vyhodnotí, že tento soused účastníkem řízení není, informuje ho o tom a jeho námitky dále nebere v úvahu.

V případě, že sousedé jako účastníci řízení nakonec s vydaným územním rozhodnutím či stavebním povolením nesouhlasí, mají právo ve lhůtě patnácti dní od doručení rozhodnutí podat odvolání. Kdyby s odvoláním neuspěli, mohou toto rozhodnutí o odvolání napadnout žalobou u správního soudu.