Nový domek si bohužel nemůžete jen tak jedním tahem nakreslit na papír. Stavba musí být realizovatelná a bezpečná, proto je nutné mít kvalitní projekt. Projektovou dokumentaci stavby musí vytvořit projektant, tedy odborník, který se orientuje ve stavebních a právních předpisech.

Projektovou dokumentaci může vypracovat pouze oprávněná fyzická osoba s kulatým razítkem. Podle projektové dokumentace se následně budete vy nebo vámi objednaná stavební firma řídit a podle ní bude na konci rodinný dům vypadat.

S projektantem uzavřete smlouvu o dílo, ve které je třeba co nejpřesněji popsat, jaké vlastnosti má budoucí projektová dokumentace mít. Může být uzavřena i ústně, ale doporučujeme uzavřít smlouvu v písemné formě. Přípravě smlouvy je potřeba věnovat náležitou pozornost, protože také definuje odpovědnost projektanta.

Projektant odpovídá za:

Ověřenou projektovou dokumentaci poté předáte stavební firmě, ledaže byste se rozhodli provést stavbu sami svépomocí. Pokud stavební firma objeví v projektu vady, musí vás na ně upozornit. V případě vad přímo na stavbě za ně nese odpovědnost zhotovitel a současně i projektant. Projektant se však své odpovědnosti vyhne, pokud prokáže, že vadu nezpůsobila chyba v projektu. Odpovědnost projektanta upravuje občanský zákoník v ustanoveních § 2615 — 2619, odpovědnost zhotovitele v ustanoveních § 2623 — 2630.

Pokud chcete ušetřit za projekt, můžete si projít i tzv. typové projekty domů. Jsou zpravidla levnější, ale málokdy odpovídají představám stavitelů a vlastnostem pozemku a úpravy mohou projekt nakonec prodražit. I v případě typového projektu však určitě konzultujte postup a proveditelnost s projektantem.

Pamatujte na to, že pokud by projekt domu nezpracoval projektant, stavební úřad vaši žádost nebude vůbec projednávat.