Územní souhlas je zjednodušeným povolením k umístění rodinného domu, které vám stavební úřad vydá, je-li vaše stavba „nekonfliktní“. To znamená hlavně to, že s ní souhlasí sousedé a dotčené úřady. Bez územního souhlasu nemůžete stavbu rodinného domu ohlásit nebo požádat o vydání stavebního povolení, tzn. nemůžete získat druhý stupeň povolení, na jehož základě pak již můžete začít stavět.

Výhody:

Nevýhody:

Pokud máte potřebné souhlasy i vyjádření a vše je v pořádku, stavební úřad vám vydá územní souhlas. Naopak v případě zjištění nedostatků vás stavební úřad vyzve k jejich odstranění v přiměřené lhůtě.

Jestliže není možné územní souhlas vydat, pak se neformální proces mění na proces územního řízení s pevně stanovenými pravidly, které musí stavební úřad dodržet. Bude to tedy pravděpodobně trvat delší dobu než 30 dnů. Novou žádost nemusíte podávat, stavební úřad vám sám doručí dokument usnesení o zahájení územního řízení a tímto dnem je řízení zahájeno.

Vydaný územní souhlas je platný dva roky. V této lhůtě musíte získat druhý stupeň povolení (povolení provedení stavby), tedy stavbu ohlásit nebo podat žádost o vydání stavebního povolení. Dobu platnosti územního souhlasu nelze prodloužit.