Ve svém rodinném domě můžete zcela svobodně bydlet a nikdo vám to nesmí zakázat. Stavby však není možné užívat zcela libovolně, ale jen k účelu, k němuž obvykle slouží a k němuž byly povoleny. Stejně jako kravín není zkolaudovaný, aby v něm byla restaurace, platí také to, že pokud v rodinném domě pořádáte koncerty živých kapel, můžete očekávat, že neujdete pozornosti stavebního úřadu.

K některým změnám užívání rodinného domu nebudete souhlas stavebního úřadu vůbec potřebovat. To znamená, že jakmile se pro to rozhodnete, budete moci začít užívat svůj rodinný dům či některou z jeho místností k jiným účelům než k bydlení. Jedná se o změny, které neznamenají žádné ohrožení pro:

Než tedy ke změně v užívání části domu přistoupíte, zkonzultujte věc se stavebním úřadem, který posoudí, zda se jedná o změnu, která vyžaduje či nevyžaduje jeho souhlas nebo rozhodnutí. Např. nevhodně provedená změna předsíně na lékařskou ordinaci může ohrozit veřejné zdraví, neboť zdravotnická činnost nesmí být prováděna v nevhodných podmínkách. Se změnou předsíně na ordinaci proto musí stavební úřad souhlasit, totéž platí, pokud chcete doma provozovat průmyslovou výrobu.

Změna užívání, která vyžaduje souhlas stavebního úřadu, musí být v souladu s:

Nebudou-li tyto podmínky splněny, stavební úřad změnu neodsouhlasí a nový způsob užívání vám tak zůstane zapovězen.

Jestliže plánovaná změna užívání nepatří mezi takové, které můžete uskutečnit i bez souhlasu stavebního úřadu, musíte změnu stavebnímu úřadu oznámit. Toto oznámení se podává na předepsaném formuláři a jeho podání je zpoplatněno částkou 500 korun.

Stavební úřad vaše oznámení posoudí a vydá souhlas se změnou užívání, když:

Pokud stavební úřad nemá pochybnost o tom, že nový způsob užívání bude bezproblémový, půjde o rychlý proces a vůbec se do něj nezapojují vaši sousedé. Jestliže však stavební úřad nějaké pochybnosti má, nemůže vám souhlas vydat. Také nemůže souhlasit ani s oznámením, ve kterém chybí některé informace potřebné k tomu, aby mohl změnu vyhodnotit.

V takovém případě úřad zahájí řízení a vyrozumí vás o tom písemným usnesením. V případě potřeby vás vyzve, abyste doplnili další podklady a k řízení rovněž přizve sousedy, do jejichž práv bude změna zasahovat (např. bude-li vámi plánovaná změna novým zdrojem hluku). Nakonec vydá rozhodnutí a změnu užívání vám buď povolí, nebo váš návrh zamítne.