Ve fázi podávání žádosti už pravděpodobně víte, o jaká povolení stavby chcete žádat. Jako první vás navedla územně plánovací informace od stavebního úřadu, která popisuje, zda potřebujete územní rozhodnutí nebo vám stačí územní souhlas. Na základě toho jste si sháněli potřebná vyjádření subjektů a vytvářeli jste projekt.

Žádost podávejte stavebnímu úřadu teprve poté, kdy máte zpracovanou dokumentaci projektantem, souhlasy sousedů a vlastníků technické infrastruktury a souhlasná závazná stanoviska dotčených orgánů. Tyto doklady vám obvykle zajistí projektant, pokud se s ním na tom dohodnete. Pokud by projekt domu nezpracoval projektant, stavební úřad vaši žádost nebude vůbec projednávat.

Pro všechna povolení musíte podávat žádosti na předepsaném formuláři. Kolonky vás budou vyplňováním žádosti navádět. Žádost musí obsahovat povinné informace a musí k ní být přiloženy všechny potřebné přílohy. Nebude-li kompletní, je povinností stavebního úřadu vyzvat vás k jejímu doplnění.

Podání žádosti je zpoplatněno. Pokud nezaplatíte poplatek současně s podáním žádosti, stavební úřad vás k jeho zaplacení vyzve později.

Umístění stavby

Umístění rodinného domu vám stavební úřad povolí buď územním souhlasem, nebo územním rozhodnutím. V tomto kroku se řeší, zda daná stavba může na pozemku stát a za jakých podmínek (jak bude řešeno vedení přípojek, napojení stavby na pozemní komunikaci apod.). Roli zde hraje i vliv stavby na okolí nebo naopak vliv okolí na plánovanou stavbu. Vyšší nároky na výstavbu jsou obvykle kladeny v lokalitách s památkovou ochranou nebo v místě chráněném z hledisek životního prostředí (například v blízkosti lesa, vodního toku, chráněného území apod.). V této fázi není třeba řešit technické detaily stavby.

Provedení stavby

V této fázi se již řeší technické parametry stavby a proces výstavby. Stavbu rodinného domu může stavební úřad povolit zjednodušeným způsobem, na základě vašeho ohlášení, s nímž stavební úřad vysloví souhlas. Mezi podmínky, které pro ohlášení stavby musíte splnit, patří zajištěné souhlasy sousedů a vlastníků technické infrastruktury i kladná závazná stanoviska dotčených orgánů. Za vydání souhlasu s ohlášením rodinného domu zaplatíte stavebnímu úřadu 1000 korun.

Nebudou-li splněny podmínky pro vydání souhlasu s ohlášením, stavební úřad „překlopí” vaši žádost do stavebního řízení a bude rozhodovat o vydání stavebního povolení. V takovém případě je vaše ohlášení považováno za žádost o vydání stavebního povolení. O vydání stavebního povolení však můžete požádat přímo, aniž byste předtím stavbu ohlašovaly. Podání žádosti o stavební povolení je v případě rodinného domu zpoplatněno částkou 5000 korun.

Společné umístění a povolení stavby

Umístění i povolení vám může stavební úřad vydat i na základě jediné žádosti. Společný územní souhlas a souhlas s ohlášením je vhodný v případě bezkonfliktní situace, zejména máte-li souhlas sousedů a vlastníků technické infrastruktury i kladná závazná stanoviska dotčených orgánů. Za jeho vydání ke stavbě rodinného domu zaplatíte stavebnímu úřadu 750, korun.

Nebudou-li splněny podmínky pro vydání společného souhlasu, stavební úřad „překlopí” vaši žádost do společného řízení a bude rozhodovat o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení. V takovém případě je vaše žádost o vydání souhlasu považována za žádost o vydání společného povolení. O vydání společného povolení však můžete požádat přímo, aniž byste předtím žádali o společný souhlas. Podání žádosti o společné povolení je v případě rodinného domu zpoplatněno částkou 5000 korun.