Líbí se vám nějaký pozemek? Určitě nahlédněte do územního plánu. Ten určuje budoucí využití území a uspořádání pozemkových ploch v obci. Územní plán se snaží uchovat urbanistickou koncepci města, jeho hodnoty či infrastrukturu. Regulační plán se vydává pro menší území a ve větší podrobnosti — definuje například podrobné podmínky pro využití pozemků či prostorové uspořádání staveb.

Povolení k umístění domku (územní souhlas či územní rozhodnutí) získáte jedině tehdy, pokud bude stavba v souladu s územním a případně regulačním plánem, jestliže byl i ten pro danou část města vydaný.

Právo vlastnické můžete vykonávat pouze v mezích zákona. Proto si zjistěte podrobné informace k území, ve kterém se váš pozemek bude nacházet. Zajímejte se, co a jak je možné na pozemku stavět. Zjistit tyto informace je nezbytné před pořízením projektové dokumentace, neboť tím můžete ušetřit náklady na zpracování případných změn dokumentace.

Důležité pro vás mohou být také informace o blízkých veřejně prospěšných stavbách, o veřejně prospěšných opatřeních, o hranici zastavěného území a vymezení zastavitelných ploch či o limitech využití území (ochranná pásma). To vše ovlivňuje podobu dané části města a její vývoj.

Jak se do územního a regulačního plánu nahlíží? Na obecním nebo stavebním úřadu, ale můžete se zkusit podívat i na webové stránky obce.

Další informace o tom, co je to územní plán a k čemu slouží, najdete v článku na webu epravo.cz

Změna územního plánu

Zjistili jste, že si na vašem vysněném pozemku nemůžete domek postavit? Zkuste si na obecním úřadě zažádat o změnu územního plánu či regulačního plánu. Zastupitelstvo nemusí vaší žádosti vyhovět, ale určitě stojí za to to zkusit.