To, co vás nejčastěji bude od sousedů obtěžovat, jsou imise. Mezi ně patří v podstatě cokoli, co má původ u vašeho souseda a vnímáte to vy na svém pozemku — kouř, voda, pachy od chovaných zvířat, světlo, stín, hluk, vibrace apod.

Situaci, kdy vás imise od souseda obtěžují, lze (kromě domluvy) řešit dvěma způsoby. Vždy záleží na konkrétních podmínkách případu a někdy lze tyto způsoby i kombinovat.

Pokud se se sousedem nedomluvíte, můžete se obrátit na soud. K úspěchu u soudu však nestačí pouhý pocit obtěžování, který je velmi subjektivní podle individuálních vlastností člověka. Budete muset prokázat, že imise překračuje míru přiměřenou poměrům v dané lokalitě, a navíc představuje podstatné omezení obvyklého užívání vašeho domku či pozemku. Kvůli zhotovení znaleckého posudku se může soudní řízení protáhnout. Zvažte také, zda by pro vás nebylo vhodné nechat se v soudním řízení zastupovat advokátem.

Někdy se můžete obrátit s žádostí o nápravu na stavební úřad. A to tehdy, pokud soused stavbu nepostavil a neužívá v souladu s povolením stavebního úřadu, anebo pokud jeho stavba je postavena v souladu s povolením, ale prokazatelně významně ohrožuje okolí (nejde tedy o běžné obtěžování).

V těchto případech může stavební úřad nařídit sousedovi provedení nezbytných úprav, které zajistí, aby užívání stavby přestalo obtěžovat okolí hlukem, exhalacemi včetně zápachu, otřesy, vibracemi, účinky neionizujícího záření anebo světelným zářením.

Také můžete zjistit, že soused neoprávněně vypouští odpadní vody (např. jeho žumpa prosakuje) a tím dochází k podmáčení vašeho domu. V takovém případě musí soused zajistit účinné odvádění a zneškodňování odpadních vod, usnadnit průtok přívalových vod nebo zamezit vnikání povrchových vod do staveb a na přilehlé pozemky.

Nezbytné úpravy může stavební úřad uložit jen ve veřejném zájmu. Jedná se o požadavek, aby: