Ohlášení je jednodušší proces získání povolení provedení stavby. Na základě něj již můžete začít stavět. Nebude-li stavební úřad s vaším ohlášením souhlasit, což se stane např. tehdy, pokud mu nepředložíte souhlasy vašich sousedů, nezbude vám, než získat povolení klasické — stavební povolení.

Stavbu rodinného domu můžete stavebnímu úřadu ohlásit až poté, co stavební úřad vydá územní rozhodnutí nebo územní souhlas a připustí tak umístění stavby do území. Ohlásíte-li stavbu dříve, stavební úřad nebude s vaším ohlášením souhlasit, souhlas se stavbou nevydá a vy nebudete moci začít stavět.

Výhody:

Nevýhody:

Ohlášení není vhodné, když:

Pokud máte v pořádku všechny náležitosti, stavební úřad vydá souhlas s provedením ohlášené stavby a vy můžete začít stavět. Případné nedostatky vám stavební úřad oznámí a vyzve vás k jejich odstranění v přiměřené lhůtě. Potřebujete-li čas delší, buďte aktivní a jednejte o tom s úřadem.

Jestliže není možné souhlas s ohlášením vydat, úřad nařídí provést klasické stavební řízení. Neformální proces ohlášení se mění na proces s pevně stanovenými pravidly, které musí stavební úřad dodržet. Bude to tedy pravděpodobně trvat delší dobu než 30 dnů. Novou žádost nemusíte podávat, stavební úřad vám sám doručí dokument usnesení o zahájení stavebního řízení a tímto dnem je řízení zahájeno.

Vydaný souhlas s ohlášením je platný dva roky. V této lhůtě tedy musíte svůj domek začít stavět, protože dobu platnosti nelze prodloužit.