Stavební povolení je klasickým povolením k provedení stavby rodinného domu. Buď o něj požádáte přímo, anebo úřad nařídí vedení stavebního řízení automaticky v situaci, kdy jste žádali o vydání souhlasu s ohlášením (zjednodušený typ povolení), ale vaše stavba nesplňuje podmínky pro jeho získání. Bez souhlasem s ohlášení nebo bez stavebního povolení nemůžete začít svůj domek stavět.

O stavební povolení můžete požádat až poté, co vám stavební úřad vydá územní rozhodnutí nebo územní souhlas a povolí tak umístění stavby v území. Požádáte-li o vydání stavebního povolení dříve, stavební úřad vaší žádosti nevyhoví a nebudete moci začít stavět.

Výhody:

Nevýhody:

Jakmile stavební úřad obdrží vaši žádost, je zahájeno správní řízení a začne běžet lhůta pro vydání stavebního povolení. Lhůta se však může přerušit, pokud vás úřad vyzve k odstranění nedostatků žádosti.

Pečlivě čtěte listiny od stavebního úřadu, ať můžete reagovat na jeho případné požadavky včas v určené lhůtě. V průběhu řízení můžete nahlížet do spisu, vyjadřovat se v řízení, navrhovat důkazy a další věci, na která máte jako účastníci správního řízení právo.

Dále kromě vás mohou (a patrně budou) do řízení mluvit:

Pokud má vaše žádost nějaké nedostatky, stavební úřad vás vyzve k jejich odstranění, stanoví k tomu lhůtu a řízení přeruší. Po tuto dobu neběží lhůta k vydání rozhodnutí. Nedostatky odstraňte ve lhůtě určené stavebním úřadem. Pokud to není možné, buďte aktivní a požádejte stavební úřad o prodloužení lhůty. Jinak se vystavujete riziku, že stavební úřad vaše řízení zastaví. V případě, že k žádosti není připojená dokumentace, anebo když vaše dokumentace není zpracovaná projektantem, stavební úřad zastaví řízení zcela a vy musíte podat žádost novou, s vyhovující projektovou dokumentací.

Máte všechno v pořádku? Pak úřad vydá stavební povolení, na jehož základě můžete začít stavět. Úřad však může řízení i zastavit, když ve lhůtě nenapravíte nedostatky v žádosti, anebo může žádost zcela zamítnout. To se stane, pokud váš domek nelze na daném místě a za daných podmínek postavit.

Stavební povolení je platné dva roky, v této lhůtě musíte začít stavět. Dobu platnosti stavebního povolení je možné prodloužit.