Územní rozhodnutí je klasickým povolením k umístění rodinného domu. Buď o něj požádáte přímo, anebo úřad nařídí vedení územního řízení automaticky v situaci, když jste sice žádali jen o územní souhlas (zjednodušený typ povolení), ale vaše stavba nesplňuje podmínky pro jeho udělení. Bez územního rozhodnutí nemůžete stavbu rodinného domu ohlásit nebo požádat o vydání stavebního povolení, tzn. nemůžete získat druhý stupeň povolení, na jehož základě pak již můžete začít stavět.

Výhody:

Nevýhody:

Jakmile stavební úřad obdrží vaši žádost, zahájí se správní řízení a začne běžet lhůta pro vydání územního rozhodnutí. Lhůta se však může přerušit, pokud vás úřad vyzve k odstranění nedostatků žádosti.

Pečlivě čtěte listiny od stavebního úřadu, ať můžete reagovat na jeho případné požadavky včas v určené lhůtě. V průběhu řízení můžete nahlížet do spisu, vyjadřovat se v řízení, navrhovat důkazy a další věci, na která máte jako účastníci správního řízení právo.

Dále kromě vás může (a patrně bude) do řízení mluvit:

Pokud má vaše žádost nějaké nedostatky, stavební úřad vás vyzve k jejich nápravě, stanoví k tomu lhůtu a řízení přeruší. V případě, že k žádosti není připojená dokumentace, anebo když vaše dokumentace není zpracovaná projektantem, zastaví řízení zcela a vy musíte podat žádost novou, s vyhovující projektovou dokumentací.

Máte všechno v pořádku? Pak úřad vydá územní rozhodnutí, na jehož základě můžete přejít k dalšímu kroku a stavbu domku ohlásit. Úřad však může řízení i zastavit, když ve lhůtě nenapravíte nedostatky v žádosti, anebo může žádost zcela zamítnout. To se stane, pokud váš domek nelze na daném místě a za daných podmínek postavit.

Územní rozhodnutí je platné dva roky, v této lhůtě musíte stavbu ohlásit nebo podat žádost o vydání stavebního povolení. Dobu platnosti územního rozhodnutí je možné prodloužit.