Když se chcete dozvědět, jaký druh povolení budete pro stavbu potřebovat, požádejte stavební úřad nebo úřad územního plánování o předběžnou informaci podle stavebního zákona, tzv. územně plánovací informaci. Z té bude zřejmé, za jakých podmínek lze vaši stavbu na vybraném pozemku uskutečnit.

Vaše žádost musí obsahovat:

K žádosti o územně plánovací informaci připojte kopii katastrální mapy oblasti s vyznačením požadovaného stavebního záměru a jeho vazeb na okolí (vzdálenosti od hranic pozemku, napojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu apod.).

Poskytnutí územně plánovací informace je bezplatné.