Dále budete potřebovat kladná stanoviska dotčených orgánů státní správy. Tyto orgány posoudí stavbu podle hledisek zájmů, které hájí. Pokud stavba těmto zájmům neodporuje, souhlas udělí, případně mohou stanovit určité podmínky, za kterých je možné stavbu provést. Takové podmínky si obvykle vyžádají zapracování do projektové dokumentace.

Mezi dotčené orgány patří:

Dle specifik konkrétního území se dále může vyjadřovat orgán státní památkové péče (např. pokud chcete stavět v památkové zóně nebo rezervaci), příslušné povodí (např. pokud chcete stavět v záplavovém území) apod. Kompletní výčet orgánů, které musíte oslovit, vám podá stavební úřad a s celým procesem by vám měl pomoci projektant.

Pokud dotčený orgán nebude s vaší stavbou souhlasit, stavební úřad vám povolení rodinného domu nevydá. V takovém případě se můžete pokusit nalézt s dotčeným orgánem kompromis, tedy domluvit se na úpravě projektu stavby tak, aby s ním již mohl dotčený orgán souhlasit.

Vaše představy o podobě rodinného domu nemusí vždy odpovídat podmínkám území či požadavkům na ochranu některých zájmů (životní prostředí, územní plán, požární bezpečnost…). Proto je někdy dobré od původních představ ustoupit a zohlednit i tato hlediska. Vyhnete se tím situaci, že subjekty, které se ke stavbě musí vyjádřit, s ní nebudou souhlasit a celý proces stavby vašeho domku se výrazně zjednoduší.